ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งระดับต่างๆ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งระดับต่างๆ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
   1.1 วิชาความสามารถทั่วไปในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม 25 คะแนน
        ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
   1.2 วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 25 คะแนน
         ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการศึกษา โดยการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดัง กล่าว
   1.3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
          ให้ทดสอบความรู้ความเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
    ให้ทดสอบความรู้ความ สามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตราฐาน กำหนดตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะรวมข้อสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วจะต้องได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้ตวามสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
    ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม กับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
    ทั้งนี้ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อกำหนดช่วงคะแนนสูงสุด ต่ำสุดให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าเสียไปไม่ต้องนำมา คำนวณกับคะแนนของคณะกรรมการอื่นแต่อย่างใด
    การดำเนินการทดสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. อาจดำเนินการทดสอบในคราวเดียวกัน หรือดำเนินการทดสอบภาคหนึ่งภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขันประกาศให้ชัดเจนในการประกาศรับสมัครสอบ ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบัน I.Q. Centre

อบจ.นครราชสีมา เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 80 อัตรา 19 กลุ่มวิชา

    ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 87 อัตรา 19 กลุ่มวิชา ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 นั้น คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงอัตราในสาขาวิชาเอกตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่เปิดสอบครั้งนี้ ให้ตรงกับอัตราที่มีอยู่จริง
    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศตำแหน่งและอัตรา ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งใหม่ ดังนี้  (จำนวน 80 อัตรา 19 กลุ่มวิชา)

1. วิชาเอกคณิตศาสตร์                         จำนวน 16 อัตรา ปรับเป็น 15 อัตรา
2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ                        จำนวน  7 อัตรา
3. วิชาเอกสังคมศึกษา                          จำนวน 11 อัตรา ปรับเป็น 10 อัตรา
4. วิชาเอกฟิสิกส์                                 จำนวน 10 อัตรา ปรับเป็น 7 อัตรา
5. วิชาเอกชีววิทยา                              จำนวน 8 อัตรา
6. วิชาเอกภาษาไทย                            จำนวน 9 อัตรา ปรับเป็น 5 อัตรา
7. วิชาเอกเกษตรกรรม                          จำนวน 2 อัตรา
8. วิชาเอกคอมพิวเตอร์                         จำนวน 1 อัตรา ปรับเป็น 2 อัตรา
9. วิชาเอกวิทยาศาสตร์                         จำนวน 2 อัตรา
10. วิชาเอกดนตรีสากล                         จำนวน 2 อัตรา
11. วิชาเอกศิลปะ                                จำนวน 4 อัตรา ปรับเป็น 3 อัตรา
12. วิชาเอกคหกรรม                             จำนวน 2 อัตรา
13. วิชาเอกแนะแนว                             จำนวน 1 อัตรา ปรับเป็น 2 อัตรา
14. วิชาเอกบรรณารักษ์                         จำนวน 1 อัตรา
15. วิชาเอกเคมี                                   จำนวน 3 อัตรา
16. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา/พลศึกษา จำนวน 4 อัตรา
17. วิชาเอกอุตสาหกรรม                        จำนวน 1 อัตรา
18. วิชาเอกภาษาจีน                             จำนวน 1 อัตรา
19. วิชาเอกดนตรีศึกษา                         จำนวน 2 อัตรา ปรับเป็น 3 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารอนุสรณ์ 200 ปี พระบาทสมเ็ด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.koratpao.go.th/admin/0955/pdf/AMJR1348920223.pdf
http://www.koratpao.go.th/admin/1055/pdf/LCKB1350012284.pdf  (ประกาศฉบับเพิ่มเติม)
http://www.koratpao.go.th/admin/1055/pdf/THPI1349061263.pdf  (แนบท้ายประกาศและหลักสูตรการสอบแข่งขัน)

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ Piyamart Khangkhan เพื่อนสมาชิกกลุ่มสอบบรรจุครูฯ

อีกช่องทางหนึ่งสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสอบบรรจุ รับสมัคร พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธุรการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้ที่นี่  (กลุ่มสอบบรรจุ ครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

   ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการแทนครูตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.brm3.go.th/notice_news/files_upload/3_f1_24092555164806.pdf

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ Stay OpËn Mind เพื่อนสมาชิกกลุ่มสอบบรรจุครูฯ

อีกช่องทางหนึ่งสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสอบบรรจุ รับสมัคร พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธุรการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้ที่นี่  (กลุ่มสอบบรรจุ ครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา)

โรงเรียนปากช่อง สพม.31 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 15,000 บาท)

      ด้วยโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2555 

เอกสารหลักฐาน 
1.บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
3. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา
4.ใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา
5.รูปถ่าย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-9664661 คุณครูกนกวรรณ
 
ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ ZaRa ZhAng เพื่อนสมาชิกกลุ่มสอบบรรจุครูฯ

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม.6 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

  ด้วยโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. วิชาเอกคณิตศาสตร์           จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกชีววิทยา                จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-7511504-7 ต่อ 148 กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

สพป.สมุทรสาคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา 3 กลุ่มวิชา (ยืมบัญชีของ สพป.ราชบุรี เขต 1)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30-10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 9 อัตรา 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.e-newsakhon.skn.go.th/userfiles/AAAAA(1).pdf

สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา 3 กลุ่มวิชา (ยืมบัญชีของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 9 อัตรา 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.esanpt1.go.th/web2009/webboard/download/file.php?id=3545&sid=163633e28a57c99ff5d38305f0308d26

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา (เงินเดือน 15,000 บาท)

     ด้วยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย                                      จำนวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                  จำนวน 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                    จำนวน 1 อัตรา
4. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล)   จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 10 ตุลาคม 2555 เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.sesao1.go.th/news_school/files_store/25550928132907.pdf

โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา


    ด้วยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนครูภาษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ 
   - ภาษาจีน        จำนวน 1 อัตรา
   - ภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา


กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

       ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 08.0016.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.klbs.ac.th/_files_school/10110009/news/10110009_1_20120928-132718.doc 

แสดงความคิดเห็น