ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาตร์ จำนวน 1 อัตรา


สอบครูอัตราจ้าง
ด้วย โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมตรัง เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ตามโครงการการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29 / 2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลตามรายละเอียด ดังนี้.....

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา  2 เดือน เดือนละ 9,140 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
2.1 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านคณิตศาสตร์สำหรับผู้สอนคณิตศาสตร์

2.2 มีความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์
2.3 สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตลอดสัญญาจ้าง
2.4 มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
2.5 มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
2.6 กรณีที่ไม่สามารถสรรหาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อ 2.1-2.6 ได้ ให้คณะกรรมการ� ที่โรงเรียนแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาโดยอนุโลมได้ แต่ต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านคณิตศาสตร์

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ต้องมีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์


4. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ขอ รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลา08.30 - 16.30 น. ในวันราชการ โทร 075-289309 ,081-9782037

5. หลักฐานการรับสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายครั้งเดียวกัน
 ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
5.2 สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ

5.3 หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ

แสดงความคิดเห็น