ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สภาการศึกษา กลับมาแล้ว

เลาะเลียบคลองผดุง
เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

 
ขอต้อนรับการกลับมาทำหน้าที่ของสภาการศึกษาในฐานะองค์กรหลัก 1 ใน 5 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนานโยบาย พัฒนาแผน พัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ ด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

หลังจาก สภาการศึกษาเสียเวลาไปกับงานไม่ใช่หน้าที่เสียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในช่วงที่ผ่านมาละเลยไม่ให้ความสำคัญ จึงทำให้การศึกษาลอยล่องไปตามใจนึกชอบของนักการเมืองแต่ละคนที่ถูกมอบหมาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้เข้ามาดูแลในช่วงสั้นๆ

จะเห็นชัด ว่า เมื่อองค์กรหลักอย่างสภาการศึกษาไม่ทำหน้าที่พัฒนาฯ ในเรื่องดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่อาจนำไปสู่การปฏิบัติ จึงไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางดี นอกจากต่ำลง

เชื่อ ว่าสังคมคงมีความหวังเมื่อทราบว่าสภาการศึกษา กำลังจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา (พ.ศ.2556-2558) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาลขึ้นที่ภาคเหนือ 31 มกราคมนี้ ที่เชียงใหม่ แยกห้องประชุมเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ

การสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ โดย นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ และสถิติและตัวชี้วัดเพื่อการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา (พ.ศ.2556-2558) โดย นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การปฏิรูปครูโดยยกฐานะ วิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดย ดร.ดิเรก พรสีมา กรรมการพัฒนาระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วน ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านต่างๆ ก็มากันครบ ไม่ว่าจะเป็น นางพรนิภา ลิมปพยอม จะมาว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ สร้างโอกาส และกระจายโอกาสทางการศึกษาและ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ว่าด้วยพัฒนาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ใน เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

การมอบนโยบายและรับฟังผลฯ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ที่มา :
ข่าวสด

แสดงความคิดเห็น