ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกศิลปะ

           ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๒๒/๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
          ๑. ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
                                              ๑.๑ วิชาเอก ศิลปะ จำนวน ๑ อัตรา
          ๒. การรับสมัคร
              ๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ห้องธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ได้ที่นี่!!!

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ของ สพม. เขต 41

ผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
(สพม. เขต 41) 
                                                                 
                                                                                    ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วยได้ที่นี่

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ของ สพม. เขต 39

ผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
(สพม. เขต 39) 
                                                                 
                                                                                    ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วยได้ที่นี่

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ของ สพม. เขต 38

ผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
(สพม. เขต 38) 
                                                                 
                                                                                    


ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วยได้ที่นี่

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ของ สพม. เขต 36

ผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
(สพม. เขต 36) 
                                                                 
                                                                                    


ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วยได้ที่นี่

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ของ สพม. เขต 34

ผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
(สพม. เขต 34) 
                                                                 
                                                                                    ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วยได้ที่นี่

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ของ สพม. เขต 33

ผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
(สพม. เขต 33) 
                                                                 
                                                                                    

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ของ สพม. เขต 32

ผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
(สพม. เขต 32) 
                                                                 
                                                                                    


ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วยได้ที่นี่

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ของ สพม. เขต 28

ผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
(สพม. เขต 28) 
                                                                 
                                                                                    ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วยได้ที่นี่

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ของ สพม. เขต 26

ผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
(สพม. เขต 26) 
                                                                 
                                                                                    


ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วยได้ที่นี่

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ของ สพม. เขต 25

ผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย
(สพม. เขต 25) 
                                                                 
                                                                                    
 
ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วยได้ที่นี่

 

แสดงความคิดเห็น