ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

แนะดูคุณภาพหลังครูมีเงินวิทยฐานะ

          รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ มฟล.จำนวนมาก ซึ่งพบข้อแตกต่างชัดเจนว่านักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่จะตั้งใจเรียนมากกว่า เด็กไทย ที่สำคัญนักศึกษาต่างชาติบางประเทศ เช่น พม่า เวียดนาม และภูฏาน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเด็กไทยมาก ส่วนนักศึกษาเกาหลี ญี่ปุ่น ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ระดับปานกลาง ขณะที่นักศึกษาลาว และจีนอยู่ในระดับที่ไม่ดีเท่าไหร่ สำหรับนักศึกษาไทยพบว่าเด็กที่เก่ง ๆ อยู่ในระดับดีมาก ส่วนเด็กที่อ่อนก็จะอ่อนไปเลย ดังนั้นเราต้องพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่ทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพราะจำเป็นต่อการแข่งขันในอนาคต โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียน
          รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อไปว่า มฟล.พยายามช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยการนำครูสอน 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายมาอบรมพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากที่ครูมาอบรมกับ มฟล.ทำให้ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ของนักเรียนดีขึ้นมาก อีกทั้งยังพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงเรียนต่างจังหวัดมีคุณภาพหรือไม่ขึ้น อยู่ที่ตัวผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องให้ความสนใจ มีเวลา และให้ความสำคัญกับการบริหารโรงเรียนอย่างจริงจัง รวมทั้งการเปลี่ยนตัวผู้บริหารสถานศึกษายังเชื่อมโยงต่อผลสัมฤทธิ์ของนัก เรียนทั้งโรงเรียนด้วย
          "การปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ปี 2542 เน้นเปลี่ยนโครงสร้าง มีการกระจายอำนาจไปยังเขตพื้นที่การศึกษา แต่ผลคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีทักษะเพียงพอที่จะกำกับดูแล คุณภาพการศึกษา จนเกิดความเสียหายต่อการศึกษา ผมเห็นด้วยให้แก้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ให้ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ โดยเฉพาะเขตพื้นที่การศึกษา และการพัฒนาครูที่ควรให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ช่วยอบรมพัฒนาครูในโรงเรียน ใกล้เคียง แต่การบริหารงานระบบให้เป็นหน้าที่ส่วนกลางเหมือนเดิม ส่วนเงินวิทยฐานะของครูอยากให้มีการสำรวจใหม่ว่า หลังจากได้เงินวิทยฐานะแล้ว คุณภาพการศึกษาดีขึ้นหรือไม่ แต่เท่าที่ดูคุณภาพยังเหมือนเดิม" รศ.ดร.วันชัย กล่าว.


          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็น