ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

"เสริมศักดิ์" ขยายอาชีวะอำเภอ


     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ถึงการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งในแผนพัฒนาฯ กำหนดว่าภายในปี 2559 จะต้องมีสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษาเป็น 70:30 แต่สัดส่วนในปัจจุบันยังกลับด้านกัน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งที่นักเรียนที่จบชั้น ม.3 แล้วไม่เรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายอาชีวศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองไม่ต้องการให้ไปเรียนไกลบ้าน
     ซึ่ง ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ไปดูเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในอำเภอที่ยังไม่มีสถานศึกษาที่สอนอาชีวศึกษาตั้งอยู่ โดยอาจจะมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาในอำเภอใหญ่ๆ หรืออำเภอเล็กๆ 3-4 แห่ง รวมกันแล้วมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาไปตั้ง 1 แห่ง เพื่อความสะดวกในการเดินทางของเด็ก โดยให้เริ่มในปีงบประมาณ 2556 เลย ทั้งนี้อาจนำร่องในบางแห่งก่อน
     "เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน อาจมีประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งความต้องการแรงงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเราต้องปรับตัวและวางแผนการผลิตกำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ต้องดูสาขาวิชาที่จะเปิดสอนด้วย ขณะเดียวกันต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาให้มากขึ้น โดยอาจจะมีการให้ทุนการศึกษา ให้ฝึกปฏิบัติงาน และเมื่อเรียนจบก็รับเข้าทำงานทันที ซึ่งเป็นการให้โอกาสเด็กได้เรียนพร้อมกับมีงานทำ เนื่องจากเด็กอาชีวะส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน ทั้งนี้หากมีวิทยาลัยอาชีวศึกษากระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ก็เชื่อว่าจะทำให้มีผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น" นายเสริมศักดิ์ กล่าว
     รมช.ศึกษาธิการ ยังกล่าวถึงกรณีที่มีผู้เสนอให้ปรับนโยบายการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหม่ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากเกินไป และไม่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ต้องการให้มีผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มมาก ขึ้นว่า ตนเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เพราะการผลิตกำลังคนให้สนองต่อตลาดแรงงานเป็นนโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทของประเทศ แต่เมื่อมีการประกาศนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 ไปแล้ว คงไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ดังนั้นจะต้องมีการพิจารณาในปีการศึกษาต่อไป

ที่มา : สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น