ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

อ.ก.ค.ศ.สงขลา เขต 3 อนุมัติให้เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 29 อัตรา

         เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกุมพล อินทสุวรรณ ประธานอ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. ได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา จำนวน ๑๒ เรื่อง มติที่ควรทราบ มีดังนี้
         (๑) อนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปกำหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์และปรับปรุงตำแหน่งเป็น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๖ ตำแหน่ง (ตำแหน่งดังกล่าว ครม. ได้อนุมัติจัดสรรอัตรากำลังให้ สพฐ. จำนวน ๑๗๐ อัตรา เพื่อคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้าง อัตราจ้าง และวิทยากรอิสลาม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สพป.สข. ๓ ได้รับจัดสรรจำนวน ๒๖ อัตรา)
         (๒) อนุมัติเกลี่ยอัตรากำลัง ๑ อัตรา , อนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ปรับปรุงตำแหน่งเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ๒ อัตรา
         (๓) อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกลี่ยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งครู ร.ร.บ้านท่า อ.สะบ้าย้อย ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๒๓ อันดับ คศ. ๒ เงินเดือน ๓๖,๘๔๐ บาท ไปกำหนดใหม่ที่ ร.ร.เมืองพังงา สพป.พังงา
         (๔) อนุมัติย้ายข้าราชการครู สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน ๒๗ ราย
         (๕) อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน จำนวน ๓๓ ราย
         (๖) อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งครู ๑๑ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย, อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๔ และประกาศลงวันที่ ๙ ก.ค. ๕๕ จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง, อนุมัติให้นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ วิชาเอกนาฏศิลป์ จาก เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง มาขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด สพป.สข. ๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยร.ร.บ่อเกดวิจิตรวิทยา อ.สะเดา ๑ ตำแหน่ง
         (๗) อนุมัติสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง 
         (๘) อนุมัติให้สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากงบประมาณ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในเขตในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา อ. นาทวี) จำนวน ๒๖ ตำแหน่ง 
         (๙) อนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครูรับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ จำนวน ๑ ราย คือ น.ส.นาวีย๊ะ เหล็มตี ร.ร.บ้านควนหรัน อ..เทพา
         (๑๐) อนุมัติผลการประเมินผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน ๓ ราย, อนุมัติผลการประเมินเพื่อปรับปรุงผลงานตามเกณฑ์ จชต. จำนวน ๔ ราย, อนุมัติผลการประเมิน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๔ ราย
         (๑๑) อนุมัติผลการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ ราย
         (๑๒) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ๒ คณะ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

ขอบคุณข้อมูลจาก 
http://202.143.161.130/sk3/report2.php?id_new=4225

แสดงความคิดเห็น