ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

แผนการศึกษาดีแน่ แต่นำไปปฏิบัติได้ยาก


          สกศ. ปั้น 7 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาประเทศ-รัฐบาล เอกสารดีใช้อ้างอิงได้การศึกษาไทยดีแน่ แต่นำไปใช้ปฏิบัติได้ยาก พร้อมรับฟังความเห็น และเร่งแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยเข้าขั้นโคม่า
          จาก การประชุมวิชาการเรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) โดยรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย ซึ่งเป็นแผนหลักที่ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลต้องดำเนินการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วม กัน คาดว่าจะปรับปรุงเสร็จและประกาศใช้ในเดือน พ.ค.2556 ขณะเดียวกัน ในเดือน ม.ค.2556 สกศ.จะจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาชาติ พ.ศ.2555-2558 โดยคำนึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเบื้องต้น สกศ.จะเสนอ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ, การสร้างรายได้ และขยายโอกาสทางการศึกษา, การปฏิรูปครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง, การใช้งานวิจัยทางการศึกษา, การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา, การใช้เทคโนโลยีกับการศึกษา, การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ สกศ.จะจัดทำข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ทั้งเรื่องสัดส่วนนักเรียนต่อครู, การเข้าเรียนและจบของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น, จำนวนนักเรียนชายซึ่งลดน้อยลง ในการเรียนสายสามัญจะเข้าสู่การเรียนสายอาชีพหรือไม่, จำนวนประชากรที่เข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาที่ลดน้อยลง, รวมทั้งการติดตามดูว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ยังสามารถอ่านออกเขียนได้อยู่หรือไม่
          เลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สกศ.จะติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 7 ประการ ดังกล่าว เพื่อติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ มีการนำยุทธศาสตร์ไปใช้หรือไม่ และแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือไม่ ทั้งจะเดินสายรับฟังความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์นี้ในแต่ละภูมิภาคก่อน ประกาศใช้ด้วย ทั้งนี้ แผนการศึกษาชาติเป็นแผนใหญ่ของประเทศที่ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม ส่วนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของแต่ละรัฐบาลได้
          จาก การเปิดอภิปายทั่วไป รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า แผนการศึกษาชาติเป็นแผนการศึกษาชาติฉบับวรรณกรรมวิชาการ เพราะเอกสารดีใช้อ้างอิงได้ อ่านแล้วมีความสุข การศึกษาไทยดีแน่ แต่นำไปใช้ปฏิบัติได้ยาก อย่างไรก็ตาม การนำเสนอแผนการศึกษาชาติต่อ ครม. จะต้องหาจุดเด่นให้ ครม.ทึ่ง ให้เห็นว่าการศึกษาไทยอยู่ในขั้นวิกฤติหรือโคม่า จะต้องรีบทำแผนนี้จึงมีชีวิต 

ที่มา : ไทยรัฐ

แสดงความคิดเห็น