ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ผลวิจัยชี้ครูไทยจรรยาบรรณลดลง ครูมืออาชีพอยู่ ร.ร.กวดวิชา


      ดร.ธัญลักษณ์ รุจิภักดิ์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) หนึ่ง ในนักวิจัยโครงการจริยธรรมในวิชาชีพครู เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยได้สำรวจพฤติกรรมและทัศนคติเรื่องจริยธรรมวิชาชีพครูในกลุ่มเป้า หมายคือครูระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 1,160 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจุบัน ครูกลายเป็นครูนักธุรกิจ การสอนกลายเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างครูกับลูกศิษย์ ไม่ใช่ครูมืออาชีพ เพราะมีจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพน้อยลงอย่างมาก ครูจะสอนดีช่วงที่สอนพิเศษแต่สอนในห้องเรียนไม่ค่อยดี เพื่อเด็กจะได้ไปเรียนพิเศษ ซึ่งจะทำให้ครูมีรายได้ ดังนั้นหากจะดูบทบาทความเป็นครูมืออาชีพต้องไปดูที่สถาบันกวดวิชาไม่ใช่ห้อง เรียน 
      ดร.ธัญ ลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า สาเหตุที่ทำให้ครูขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องจากกระบวนการผลิตครูไม่ได้เตรียมครูมืออาชีพ สร้างจิตสำนึกในจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ส่วนกระบวน การสอบคัดเลือก กลั่นกรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย ไม่ใช่มาจากความสามารถของครูจริง ๆ ขาดการอบรม ปฐมนิเทศเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการบังคับใช้จริยธรรมครูในทางปฏิบัติ เป็นเพียงการเขียนให้ดูดี สวยหรู ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างครูกับศิษย์ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ครูใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ห้องเรียนขนาดใหญ่ ดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง ภาระงานการสอนมาก เป็นต้น 
     "สำนัก งานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยเกิดขึ้น ต้องสร้างระบบเครือข่ายผู้ปกครอง การปฐมนิเทศ อบรมครูให้ทราบถึงจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างชัดเจน การบังคับใช้ระเบียบจรรยาบรรณของครู การสร้างครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีระบบการประเมินการสอน พฤติกรรมเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณ และที่สำคัญทุกฝ่าย ทุกระดับต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู มีกระบวนการทำให้ครูทุกคนเข้าร่วมรับรู้ รับผิดชอบในกฎ กติกา จริยธรรมวิชาชีพครูอย่างแท้จริง" ดร.ธัญลักษณ์ กล่าว. 


ที่มา เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็น