ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สสวท.เดินหน้ากระตุ้นครู“เก่งสอน” ปั้นเด็กไทย“เก่งคิด” ใช้ชีวิตทันโลก

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่สสวท.ได้ดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้และทักษะทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มุ่งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนรุ่น ใหม่ให้ปรับตัวตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบจากเทคโนโลยีที่พัฒนา อย่างรวดเร็วได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( Asean Economic Community : AEC ) ในปี พศ.2558 การดำรงชีวิตของประชาชนภายใต้เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงอยู่บน พื้นฐานของการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งต้องเร่งยกระดับทักษะความรู้ของแรงงานทุกระดับให้สามารถตั้งรับได้ทัน และอย่างยั่งยืน
          สสวท.มีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยดำเนินการทั้งด้านวิจัย พัฒนาหลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อการสอน อบรมครูและอื่นๆ ซึ่งมีครูเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ทันโลก ล่าสุดสสวท.จึงได้เตรียมจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร.21) วันที่ 17 – 20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งเป็นเวทีวิชาการที่ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานและการทำวิจัยในชั้นเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ 120 หัวข้อที่ช่วยเสริมจุดแข็งการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการสอนและทักษะความรู้ให้ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้เต็มที่
          “ยุค นี้คุณครูต้องรับภาระหนักมากและต้องเป็นผู้นำในการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ซึ่งเน้นการเรียนด้วยความเข้าใจ ครูจึงต้องปรับกลยุทธ์การสอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน นำนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ วทร.21เป็นเวทีที่เพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ ให้ครูนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งในงานยังมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2013 ( ISMTEC ) 2013 เปิดมิติใหม่ของการศึกษาวิชาดังกล่าวในระดับโลกอีกด้วย ”
          ประธานกรรมการสสวท.กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ทำให้ครูต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและไม่อาจหยุดพัฒนาตนเอง คุณครูที่สมัครเข้าร่วมงานวทร.21 นอกจากจะได้เพิ่มศักยภาพการสอนแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะสร้างเครือข่ายทาง วิชาการ พัฒนาวิชาชีพเพื่อให้ประเทศไทยมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตได้

         
ที่มา: http://www.naewna.com

แสดงความคิดเห็น