ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.สงขลา เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา 5 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงาตัว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลา เขต 3
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 10 อัตรา 5 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


บัญชี ปี 2554
1. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา            จำนวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา              จำนวน 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์            จำนวน 2 อัตรา
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

บัญชี ปี 2555
    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ           จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://202.143.161.130/eoffice/eoffice/35/35.pdf     

แสดงความคิดเห็น