ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ระยอง เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2555 จำนวน 11 อัตรา 4 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 11 อัตรา 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชำเอกภำษำไทย                          จำนวน 3 อัตรำ
    ลำดับที่ 2 นำงสำวทิพยำภำ คมขำ
    ลำดับที่ 3 นำงสำวอนงค์ ศึกษำ
    ลำดับที่ 4 นำงสำวชุติกำญจน์ ชินภักดี
2. กลุ่มวิชำเอกภำษำอังกฤษ                     จำนวน 3 อัตรำ
    ลำดับที่ 2 นำงสำวศศิภรณ์ ผ่องกมล
    ลำดับที่ 3 นำงสำวอุทุมพร ยำงธิสำร
    ลำดับที่ 4 นำงสำวณัชปภำ เรืองศรี
3. กลุ่มวิชำเอกคอมพิวเตอร์                      จำนวน 2 อัตรำ
    ลำดับที่ 2 นำงสำวบุญญำ ชิณะวิ
    ลำดับที่ 3 นำงสำววำสนำ สุขสวัสดิ์
4. กลุ่มวิชำเอกกำรศึกษำปฐมวัย               จำนวน 3 อัตรำ
    ลำดับที่ 2 นำงสำวอุษณี ส่งศรี
    ลำดับที่ 3 นำงสำวสมพร กิลำนัน
    ลำดับที่ 4 นำงสำวนำรี อ่อนศรีรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.rayong2.go.th/home/UserFiles/files/15november55.pdf

แสดงความคิดเห็น