ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

      ด้วยโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาตามที่ อ.ค.ศ. กำหนดในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมารยาทดีเหมาะสมกับ ความเป็นครู
(4) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
(5) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งวันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
(5) หนังสือรับรองประสบการณ์สอน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(6) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จำนวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-5331-1785 ในวัน-เวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น