ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจเงินเดือนครู-ฐานเงินเดือนใหม่ หลังได้รับการชดเชย

       นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ร่วมพูดคุยในรายการบ่ายนี้คำตอบ ในประเด็น “การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๕,๐๐๐ บาท” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

นายสุบรรณ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคุณวุฒิการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุวุฒิ ปริญญาตรี ในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ รวมทั้งการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรก บรรจุใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุด้วยนั้น มีผู้สอบถามเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นจำนวนมาก วันนี้จึงขอชี้แจงและทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า

จากมติ คณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ได้แบ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ บุคคลที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และบุคคลที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยมีแนวทางในการสร้างความเข้าใจดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามแนบ)

๑. กลุ่มบุคคลที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จะได้รับเงินเดือนตามหลักการ เงินเดือนแรกบรรจุ + ค่าครองชีพ = ๑๕,๐๐๐ บาท เช่น ครูผู้ช่วย ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๑,๙๒๐ รวมกับเงินค่าครองชีพชั่วคราว ๓,๐๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนวุฒิการศึกษาอื่นก็จะได้รับในอัตราตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๒. กลุ่มบุคคลที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จะได้รับการชดเชยตามอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยพิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษา อันดับตำแหน่ง และช่วงเงินเดือนที่ได้รับตามอัตราที่ปรับใหม่ ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยจากผลกระทบการปรับอัตราเงินเดือนแรก บรรจุใน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตกเบิกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้อน หลังตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๘๖,๐๐๐ คน เป็นเงินงบประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.ค.ศ. เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๓๒๒๙ – ๓๐ หรือ http://www.otepc.go.th/
แสดงความคิดเห็น