ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 113 อัตรา

      ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรดำรงตำแหน่ง ระดับรองสารวัตร ในสังกัดสำนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยต่างๆ รวมจำนวน 113 อัตรา

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ประมวลผล
    (เพศชายหรือหญิง) จำนวน 93 อัตรา ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยต่างๆ ตามผนวก ก ท้ายประกาศนี้ ใช้คำย่อของสายสอบ คือ สายประมวลผล
2. ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
    (เพศชายหรือหญิง) จำนวน 20 อัตรา ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยต่างๆ ตามผนวก ข ท้ายประกาศนี้ ใช้คำย่อของสายสอบ คือ สายไฟฟ้าสื่อสาร

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
1. สายประมวลผล ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1.1 เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด เพศชายหรือเพศหญิง
    1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 11 ธันวาคม 2555)
    1.3 เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
    1.4 มี คุณสมบัติทั่วไป และไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ค และ ผนวก ง ท้ายประกาศนี้
    1.5 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี สารสนเทศหรือโทรคมนาคม
    1.6 ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีสายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ6/6)

2. สายไฟฟ้าสื่อสาร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    2.1 เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด เพศชายหรือเพศหญิง
    2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร (วันที่ 11 ธันวาคม 2555)
    2.3 เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
    2.4 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ค และ ผนวก ง ท้ายประกาศนี้
    2.5 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับ
ปริญญาตรีทาง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล
    2.6 ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีสายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ6/6)

วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกำหนดการที่ควรทราบ
1. วิธีการสมัครสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://oict.police.go.th หรือ http://itc.police.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 11 ธันวาคม 2555) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
ส่วน หน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้ เพียงสายเดียวเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

สนใจสมัครคลิกที่นี่

แสดงความคิดเห็น