ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม.32 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

สอบครูอัตราจ้าง
ด้วย โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชัว คราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั,งระบบ วิชาเอก
สังคมศึกษา แทนตำแหน่งที ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื อสรรหาและเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชัว คราวตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี

ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้าง ๙,๑๔๐ บาทต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี,
(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื นที ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. เดิมรับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา
(๒)ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ

วัน เวลา และสถานที รับสมัคร
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื นใบสมัครด้วยตนเองได้ที โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม อำเภอ
หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื,นท ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ระหว่างวันท ี ๑๖
กรกฎาคม ถึง ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศรายช ือผู้มีสิทธิEสอบภายใน ๒๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบสัมภาษณ์ วันที ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศผลการสอบ วันที ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียด ได้ที โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม โทร. 0 -4466 –
6276 , 0 – 4466 – 6277 หรือ ติดตามรายละเอียดที เว็บไซต์ www.huaihin.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น