ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

รองปลัดศธ.แนะทางยกศักยภาพครู แม่นวิชาการถ่ายทอดเก่ง-ทำวิจัยควบการสอน

          ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ว่า การเป็นครูในสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ต้องเก่งในสาขาที่เรียน นอกจากเนื้อหาวิชาการต้องแม่นยำ ยังต้องมีวิธีการถ่ายทอดที่เก่ง รู้จักที่จะจัดระบบความคิดเพื่อการถ่ายทอด และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครู ต้องมีหัวใจของการทำงานร่วมกับครูคนอื่นๆ ในโรงเรียน และต้องสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้ได้ ไม่ชิงดีชิงเด่นกัน หากแต่ต้องรู้จักที่จะทำงานแข่งกับตัวเองให้มาก
          "ผมอยากเห็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูมีวิชาที่ทันสมัย อย่างวิชาที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาซึ่งเรียนในคณะ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และต้องออกไปเป็นครู มีภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันระบบทุนนิยม บริโภคนิยมที่กระตุ้นให้คนในยุคปัจจุบันอยากมี อยากได้ อยากเป็น แล้วต้องเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ผมไม่ได้ปฏิเสธให้ครูไทยต้องใช้ชีวิตรันทดหรือไม่ต้องใช้จ่ายเสียสละตัวเอง จนมีชีวิตที่ลำบาก หากแต่ขอให้รู้เท่าทันระบบบริโภคนิยม" ดร.สมบัติกล่าว
          รองปลัด ศธ.กล่าวว่า นอกจากนี้อยากเห็นสถาบันการศึกษาสอนเรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นิสิตที่จะออกไปเป็นครูในอนาคตรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมี ตัวเองเป็น ตลอดถึงต้องสอนให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้วย ทั้งนี้ ภาษาอังกฤษยังต้องเป็นภาษาหลักที่นิสิตนักศึกษาในวิชาชีพครูต้องเรียนรู้ แต่ภาษาเพื่อนบ้าน อย่างภาษาเขมร ลาว เวียดนาม มลายู ก็จำเป็นต้องเรียนรู้ หากต้องไปเป็นครูในพื้นที่ซึ่งต้องใช้ภาษาของเพื่อนบ้าน
          ดร.สมบัติกล่าวว่า เมื่อต้องไปเป็นครูในโรงเรียนครูรุ่นใหม่ต้องมีความกระตือรือร้น ลงพื้นที่พบเด็กๆ สิ่งที่พบสามารถนำมาทำเป็นงานวิจัยในท้องถิ่นของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาใดๆ สามารถนำมาประยุกต์เชื่อมโยงถึงการวิจัยในชั้นเรียนได้ทุกรายวิชา ขอเพียงครูมีความตั้งใจจริง รักในอาชีพ ขยันและรู้จักสังเกตก็สามารถนำเรื่องราวรอบๆ ตัวมาสร้างงานวิจัยของตัวเอง อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อตัวเอง ชุมชนและสังคมอีกด้วย จึงขอให้ทำงานวิจัยควบไปกับการเรียนการสอน

         
          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

แสดงความคิดเห็น