ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ขรก.เฮลั่น ครม.ใจดีอนุมัติ 4,000 ล้านจ่ายโบนัส


       ครม.อนุมัติ แปลงงบเหลือจ่ายปี 54-55 หรือดึงงบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉินปี 55 จำนวน 4,000 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
     
       วันนี้(25ธ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 4,000 ล้านบาท สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ คือ
     
       1.ให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำหรับผู้ปฏิบัติและผู้บริหารของส่วนราชการจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมิณผลการปฏิบัติง่านตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปตั้งจ่ายในรายการเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อ ใช้สำหรับการจัดสรรเงินรางวัล โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นรายๆไป ทั้งนี้ เป็นการผ่อนผันวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     
       2.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มาสมทบเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำหรับผู้ปฏิบัติและผู้บริหารให้ทั่วถึงทุกส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติราชการที่ดี(ได้คะแนนตั้งแต่ 3.0000ขึ้นไป) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร.กำหนด
     
       3.อนุมัติหลักการให้ใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย สามาถโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไปตั้งจ่ายในรายการเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของหน่วยงานโดย ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม
     
       4.อนุมัติหลักการเพื่อกำหนดรายการเงินรางวัลฯ ไว้ในงบบุคลากรของส่วนราชการฯ ที่ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.ร. กำหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นไปที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น