ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา 18 กลุ่มวิชา

      ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2555
      อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครู เทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                      จำนวน 8 อัตรา
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์                        จำนวน 6 อัตรา
3) สาขาวิชาภาษาไทย                          จำนวน 9 อัตรา
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                       จำนวน 4 อัตรา
5) สาขาวิชาสังคมศึกษา                        จำนวน 5 อัตรา
6) สาขาวิชาศิลปศึกษา                          จำนวน 3 อัตรา
7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                       จำนวน 2 อัตรา
8) สาขาวิชานาฎศิลป์                            จำนวน 3 อัตรา
9) สาขาวิชาดนตรีไทย                           จำนวน 2 อัตรา
10) สาขาวิชาดนตรีสากล                       จำนวน 4 อัตรา
11) สาขาวิชาวัดผล                              จำนวน 1 อัตรา
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา      จำนวน 3 อัตรา
13) สาขาวิชาประถมศึกษา                      จำนวน 1 อัตรา
14) สาขาวิชาแนะแนว                            จำนวน 1 อัตรา
15) สาขาวิชาคหกรรม                            จำนวน 2 อัตรา
16) สาขาวิชาเคมี                                 จำนวน 1 อัตรา
17) สาขาวิชาชีววิทยา                           จำนวน 1 อัตรา
18) สาขาวิชาภาษาจีน                           จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
       ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 120.-บาท ตั้งแต่ วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7621-2725 ต่อ 512, 0-7621-2895

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ เทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2555

ภาคผนวก ก. รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ภาคผนวก ข รายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

แสดงความคิดเห็น