ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

เปิดมหกรรมเยียวยานักศึกษา มอส.-กว่า2พันคนแจ้งศึกษาต่อ

       เมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)ในฐานะประธานการประชุมหารือการกำหนดแนวทางโอนนักศึกษามหาวิทยาลัย อีสาน (มอส.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาแสดงความประสงค์จะโอนไป ศึกษาต่อ ว่า มีมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาประสงค์จะโอนไปศึกษาต่อเข้าร่วมหารือจำนวน 24 แห่ง จากทั้งหมด 35 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยินดีที่จะรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อโดยไม่ใช้การเทียบ โอนหน่วยกิต เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีหลักเกณฑ์ในการเทียบโอนที่แตกต่างกัน อาจทำให้นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทั้งหมด

      ดังนั้น สกอ.จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้กกอ.พิจารณา.เห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ เพราะถือว่าไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา แต่ถือเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากมหาวิทยาลัย สำหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายที่เรียนนั้น ทางนายสุมนต์ สกลไชย ผู้ชำระบัญชี มอส. จะไปตรวจสอบว่าทั้งหมดจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

      นอกจากนั้น วันที่ 11 พฤศจิกายน และ18 พฤศจิกายน เวลา 10.00-17.00 น. จะจัดให้มีมหกรรมการรับโอนนักศึกษา มอส.เป็นกรณีพิเศษ ขึ้นที่ มอส. โดยเบื้องต้นจะมีมหาวิทยาลัยที่จะมาเปิดรับนักศึกษาจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ปทุมธานี ม.ราชธานี ม.นครพนม มรภ.เพชรบูรณ์ มรภ.เลย และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

      โดยนักศึกษาทั้งหมดต้องมาแสดงความจำนงในการศึกษาต่อ และยืนยันสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาของมอส.จะต้องนำหลักฐานต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ทรานสคริปต์ เท่าที่มีรวมถึงหลักฐานสำคัญที่คิดว่าจะมีประโยชน์ในการรับเข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ การขอโอนย้ายดังกล่าวไมได้เป็นไปอย่างอัตโนมัติแต่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ด้วย มีนักศึกษาที่มาแสดงความจำนงศึกษาต่อแล้ว แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 805 คน ปริญญาโท 1,849 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 58 คน

      สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษา มอส.ประสงค์จะโอนไปศึกษาต่อที่เข้าร่วมประชุมมี 24 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก

ที่มา : มติชน

แสดงความคิดเห็น