ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.อยุธยา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 18/2554 จำนวน 10 อัตรา 5 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30- 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยา เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 10 อัตรา 5 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://private.aya2.net/images/stories/doc/-1810.pdf

แสดงความคิดเห็น