ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา 8 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษาระยอง เขต 1
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 14 อัตรา 8 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


1. กลุ่มวิชาปฐมวัย                                   จำนวน 4 อัตรา ลำดับที่ 8-11 
    บรรจุที่โรงเรียน บ้านหนองแฟบ/วัดชากลูกหญ้า/บ้านหนองฆ้อ/บ้านมาบยางพร
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                           จำนวน 3 อัตรา ลำดับที่ 6-8 

    บรรจุที่โรงเรียน วัดห้วยโป่ง/บ้านมาบยางพร/วัดชากหมาก
3. กลุ่มวิชาภาษาไทย                               จำนวน 2 อัตรา ลำดับที่ 4-5 

    บรรจุที่โรงเรียน นิคมฯ 4/วัดหนองกรับ
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา                                จำนวน 3 อัตรา ลำดับที่ 21,23,24 

    บรรจุที่โรงเรียน บ้านหนองแฟบ/บ้านคลองยายเมือ ง/บ้านปลวกแดง
5. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์                             จำนวน 1 อัตรา
ลำดับที่ 15 

    บรรจุที่โรงเรียนนิคมฯ 5
6. กลุ่มวิชานาฎศิลป์                                จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 9 

    บรรจุที่โรงเรียน ชุมชนบริษัทน้ำต าลตะวันออก
7. กลุ่มวิชาเทคโนฯ                                 จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 11 

    บรรจุที่โรงเรียนบ้านปลวกแดง
8. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                            จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 26 

    บรรจุที่โรงเรียน วัดตาขัน

ที่มา : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

แสดงความคิดเห็น