ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป.ตรัง เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

     ด้วย โรงเรียนบ้านทอนเหรียน ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย จานวน 1 ตาแหน่ง

วัน เวลำ สถำนที่รับสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอใบสมัครพร้อมแบบหนังสือรับรองความประพฤติ
และยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านทอนเหรียน ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2555 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.trang2.go.th/doc/2555/tornrean9-55.pdf

แสดงความคิดเห็น