ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม.2 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

       ด้วยโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบริหารงานบุคคล อำคำร 2 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2555 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/2/pic/700.pdf

แสดงความคิดเห็น