ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกศิลปะ

           ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๒๒/๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
          ๑. ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
                                              ๑.๑ วิชาเอก ศิลปะ จำนวน ๑ อัตรา
          ๒. การรับสมัคร
              ๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ห้องธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


ติดตามการอัพเดทผลสอบครูผู้ช่วย 2555 ได้ที่นี่!!!

แสดงความคิดเห็น