ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บารุง สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป

สอบครูอัตราจ้าง
            ด้วย โรงเรียวัดสมุหราษฎร์บารุง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 1 อัตรา (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่ ศธ 04087/5496 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในปีงบประมาณ 2555 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    1.1 ชื่อตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
    1.2 กลุ่มวิชาที่ต้องการ สาขาวิชาเอกทั่วไป(สามารถสอนคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยระดับมัธยมได้
จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จานวน 1 อัตรา ( อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท/คน/เดือน เงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 9,440 และเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 )

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น