ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
จำนวน 5 อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  • นักวิชาการเงินและบัญชี 
  • บุคลากร 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      ใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หรือ ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ http://hr.cpru.ac.th/ หรือ http://president.cpru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       การสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับการเลือกสรร กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ชัดเจน
พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ส่งได้ 2 กรณี คือ
       (1) กรณีส่งด้วยตนเอง ให้ส่งได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่
วันที่ 11-16 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)
       (2) กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2555 โดยถือวันประทับตราที่ส่งเป็นหลักฐานสำคัญ ให้จ่าหน้าซองถึง


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://job.ocsc.go.th/images/Job/634897074438349558.pdf

แสดงความคิดเห็น