ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สอศ.ไฟเขียวกรอบอาชีวะแห่งชาติ

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา บอร์ดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เห็นชอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดทำร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยจัดลำดับมาตรฐานการศึกษาออกเป็นมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา เพื่อกำหนดความรู้คนไทยและใช้เป็นมาตรฐานเทียบเคียงประเทศอื่น ทั้งระบบการศึกษาและการทำงาน โดยรายละเอียดของกรอบที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระบุให้สอศ. และสถาบันการอาชีวศึกษา ใช้กำหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ รวมทั้งเป็นแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาได้มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐาน คุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวะทุกระดับ
          "สอศ.หรือสถานศึกษาทุกระดับจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐาน สมรรถนะ เน้นสอนภาคปฏิบัติ และเรียนในระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ โดยเนื้อหาหลักสูตรจะกำหนดสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งจัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา ตลอดจนพัฒนาครูอาจารย์เพื่อปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยจากนี้จะต้องเสนอกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศใช้และนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป" เลขาธิการ กอศ. กล่าว

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 9 พ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--

แสดงความคิดเห็น