ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ลำปาง เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา (ขอใช้บัญชีจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 3)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปาง เขต 3
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต 3 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 2 อัตรา 2 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


1.
  กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์      จำนวน 1 อัตรา   
2. กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา       จำนวน 1 อัตรา


รายละเอียดเพิ่มเติม
- ศิลปศึกษา
- วิทยาศาสตร์

แสดงความคิดเห็น