ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2555 4 กลุ่มวิชา 107 อัตรา

             ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร จะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตรำเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 8,340 บำท และผู้มีวุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตรำเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 9,140 บำท

            เปิดรับสมัครสอบทำงอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2555 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com หัวข้อประกำศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555

รายละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชา
  1. คณิตศาสตร์   จำนวน 49 อัตรา
  2. ภาษาอังกฤษ  จำนวน 22 อัตรา
  3. ภาษาไทย      จำนวน 29 อัตรา
  4. วัดผล            จำนวน 7  อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น