ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกคณิตศาสตร์

สอบพนัักงานราชการ
ด้วยโรงเรียนบ้านบึงขวาง ตาบลคาละแมะ อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงขวาง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกคณิตศาสตร์

รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


แสดงความคิดเห็น